CO2 emissionsfaktorer for Albertslund

 

Udledningen af CO2 kan ikke måles - den skal beregnes
CO2 udledes fra så mange kilder, at det ganske enkelt er umuligt at måle. For at beregne CO2 udledningen fra Albertslund Kommune skal kilderne til COudledning først kortlægges. Groft sagt er der følgende kilder:

- forbrug af el, varme og naturgas i kommunen
- forbrug af benzin og diesel fra motoriserede køretøjer og maskiner
- fordøjelse hos dyr i landbruget
- deponi af affald
- rensning af spildevand

Kilderne udleder en mængde CO2(ret beset drivhusgasser), som udregnes ved hjælp af en emissionsfaktor. Emissionsfaktorer er nøgletal, og der findes emissionsfaktorer for alle ovenstående kilder.

CO2 emissionsfaktorer
De kilder der "fylder" mest i Albertslund Kommunes CO2 regnskab er elforbrug, varmeforbrug og forbrug af benzin og diesel fra trafikken. Derfor er emissionsfaktorerne for el, varme og trafik væsentlige at kigge på, når man arbejder på at reducere COudledningen fra kommunen.

Mens emissionsfaktorerne for benzin og diesel er forholdvis konstante, så varierer emissionsfaktorerne for el og varme en del. Udviklingen fremgår en dette søjlediagram.   


COemissionsfaktorer for el og varme 

Emissionsfaktorerne for el og varme afhænger af, hvilke energikilder der er anvendt til at producere el og fjernvarme. Det betyder også at de ændrer sig år for år.

CO2-indholdet af en kWh el er faldet med 29,9 % fra 2014 til 2015, og det betyder, at CO2 udledningen fra kommunens totale elforbrug er faldet med 31,2 %, selvom elforbruget kun er faldet med 1,2 % i alt. I forhold til 2014 er forbruget af de fossile brændsler kul, brunkul og naturgas igen faldet markant. Derimod er brugen af uran, via importeret atomkraft, samt el fra vind, vand og sol steget.

CO2-indholdet af en kWh fjernvarme er steget med 6,7 % fra 2014 til 2015, og det betyder, at CO2udledningen fra kommunens totale fjernvarmeforbrug er steget med næsten 12,1 %, da fjernvarmeforbruget i 2015 samtidig var 5,6 % højere end i 2014. Der findes også emissionsfaktorer for naturgas og olie, som dog er mere konstante.

Ovenstående viser, at udviklingen i kommunens energiforbrug let kan 'drukne' i ændrede produktionsformer og emissionsfaktorer, når det skal omsættes til et CO2 regnskab.