Luftforurening

NOx udledning fra el, naturgas og fjernvarme falder

I 2014 er NOx udledningen fra el-, naturgas- og fjernvarmeforbrug faldet med 17 %. Det svarer til et fald på 13 tons, fra 76 tons i 2013 til 63 tons i 2014.

Det kraftige fald skyldes primært lave varme- og elforbrug i 2014.

NOx udledningen fra elforbruget alene er på 25 %. Faldet skyldes en kombination af mindre elforbrug og en ændret brændselssammensætning.

Udledningen af NOx'er, hænger nøje sammen med hvor optimal forbrændingsprocessen foregår dels på de regionale kraftværker og lokalt der hvor der anvendes naturgas.

SO2 udledningen fra el og fjernvarme falder ligeledes

I 2014 er SO2 udledningen fra el- og fjernvarmeforbrug faldet med 33 %. Det svarer til et fald på 5 tons fra 15 tons i 2013 til 10 tons i 2014.

Det kraftige fald skyldes også her primært lave varme- og elforbrug i 2014

Naturgasforbruget i Albertslund Kommune medfører en mindre SO2 udledning på under 2 tons, hvorfor tallene ikke er bragt i grafen.


Luftforureningen fra vejtrafikken er beregnet som de samlede emissioner i tons pr. år af følgende luftforureningskomponenter: CO (kulilte), NOx (kvælstofilter), HC (kulbrinter), partikler PM2,5 (svarende til partikelstørrelse 2,5µ) og SO2 (Svovldioxid). Data om luftfoureningen er på baggrund af resultaterne fra trafikmodelberegningerne, samt på emissionsfaktorer for de forskellige køretøjstyper og vognparkens fordeling på køretøjskategorier og emissionsnormer. Emissionsfaktorerne er opdateret til EU's officielle model, og indeholder seneste data om vognparkfordeling.

På baggrund af resultaterne kan der udledes, at CO2-udslippet fra 2014 til 2015 er steget med 3,3%. Stigningen af luftforureningen fra vejtrafikken i Albertslund Kommune kan forklares ved, at det umiddelbart hænger sammen med en stigning i trafikarbejdet. Beregningerne viser desuden, at der er sket et fald i emissioner for CO, HC og PM2,5, hvilket skyldes ændringerne i vognparkens fordeling på emissionsnormer, hvor der år for år bliver færre personbiler uden katalysatorer, og tilsvarende flere biler med højere EURO norm. Denne effekt overgår dermed betydningen af den beregnede trafikvækst på ca. 4 %. Modsat de reduktionerne i benævnte emissioner, så ses der en stigning på over 3% i udledt svovldioxid. Reduktionerne skal sandlynligvis forklares med flere miljøvenlige køretøjer, herunder forbedret rensning af køretøjernes udstødningsgasser med katalysatorer og partikelfiltre.

Trafikskabt luftforurening, ton
Her skal være tabel. Skriv ikke her!