Klimakommune CO2-opgørelse for 2015

I 2015 er CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler i Albertslund Kommune steget med 2 % i forhold til 2014.

CO2udslippet fra kommunale bygninger er steget med 2 %. Stigningen skyldes at det graddagskorrigerede varmeforbrug er steget med 0,9 % og elforbruget er steget med 2,1 %. Dog er produktionen af el forbundet med et mindre udslip af CO2 end tidligere. Stigningen i CO2udslippet ses særligt i på skoleområdet, men også på administrations- og kulturområdet. 

CO2udslippet fra den kommunale kørsel er faldet med 2 %. Faldet skyldes hovedsagligt at der tankes mindre på Q8.

Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunale kørsel er behæftet med væsentligt større usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.