Klimakommune CO2-opgørelse for 2011

I 2011 har Albertslund Kommune en stigning i CO2udslippet fra kommunale bygninger og biler på 1,6%.

CO2 udslippet for de kommunale bygninger er steget med 2%. Stigningen skyldes at det graddagskorrigerede varmeforbrug er steget med 3,4% og elforbruget er steget med 3%, hvilket hovedsagligt skyldes et øget varme- og elforbrug på skoleområdet. Omsat til CO2 er stigningen lidt mindre idét CO2-emissionsfaktorerne for el og varme er faldet i forhold til 2010.

CO2 udslippet for den kommunale kørsel er faldet med 5%. Faldet skyldes at der er tanket mindre på materialegården. Til gengæld er der udbetalt mere for tjenestekørsel i egen bil, hvilket dog kun udgør en lille andel af den kommunale kørsel.