Klimakommune CO2-opgørelse for 2010

I 2010 har Albertslund Kommune en stigning i CO2 udslippet fra kommunale bygninger og biler på 1,7%. Stigningen skyldes hovedsagligt en stigning i udslippet for den kommunale kørsel og særligt tankning på materialegården, som formentlig skyldes snerydning. 

CO2 udslippet for de kommunale bygninger er nærmest uændret, på trods af at elforbruget er faldet med 1,3% og varmeforbruget kun er steget med 0,4% på trods af den kolde vinter. Stigningen i CO2 udslippet skyldes, at de CO2-emissionsfaktorer for el og varme, som bruges i DN's beregning, er steget - i modsætning til de CO2 emissionsfaktorer der ellers bruges i kommunens  CO2 Regnskab.