Lokale aktiviteter og regionale beslutninger

Når CO2 udledningen skal udregnes sker det ud fra to forhold. 1) omfanget af de aktiviteter der finder sted indenfor kommunegrænsen og 2) CO2 emissionsfaktoren fra den type energi der bruges til aktiviteterne.  

 

Aktiviteter inden for kommunegrænsen

Aktiviteterne er et forbrug; elforbrug, varmeforbrug, brændstofsforbrug til transport eller andet motorarbejde. Men en aktivitet kan også være deponi af affald på lossepladser og udledt spildevand, da begge forhold bidrager med drivhusgasser, som skal regnes med i kommunens CO2 regnskab. Aktiviteterne inden for kommunegrænsen udføres af mange forskellige parter.

Kommunens står selv for el- og varmeforbrug i de kommunale bygninger, transport og andet motorarbejde i forbindelse med kommunens arbejde, en lille mængde deponeret affald fra kommunens aktiviteter og en mindre mængde spildevand. Disse aktiviteter – de direkte miljøforhold – kan kommunen i høj grad selv påvirke.

De aktiviteter der udføres af andre end kommunen selv - de indirekte miljøforhold - er mere vanskelige at påvirke. Det er aktiviteter hos borgere, erhvervslivet og andre der ”besøger” kommunen. Der er som udgangspunkt tale om samme type aktiviteter som beskrevet ovenfor: El- og varmeforbrug, transport, affald til deponi og spildevand. Som det er beskrevet flere steder i det grønne regnskab, arbejder Albertslund Kommune på flere fronter med at påvirke aktiviteterne hos borgere, virksomheder og andre i en miljømæssig positiv retning. 

 

Energitype og CO2 emissionsfaktor

Ovenstående aktiviteter finder sted på den lokale bane, mens energityper og især emissionsfaktoren bestemmes i regionalt og nationalt regi. Hvordan de danske kraftværke skal producere el og varme, er ikke noget en enkelt kommune kan øve indflydelse på. Om kraftværkerne fyrer med olie, kul eller CO2 neutrale brændselstyper som eksempelvis halm og træpiller, afhænger af kraftværkernes beslutninger og de rammer regeringer sætter op for energiproduktionen med nationale energiplaner.

Dertil kommer, at Danmark importerer en del el fra Sverige og Tyskland, hvorfor energipolitikkerne i vores nabolande også får en vis betydning for hvordan aktiviteterne i Albertslund Kommune påvirker klimaet.

Det er værd at bemærke, at national energiplanlægning i Danmark og de omkringliggende lande, i disse år, går i retning af mindre CO2 belastende energiproduktion. Dette til gavn for både klimaet og Albertslund Kommunes CO2 regnskab.