Borgernes og institutionernes affaldsproduktion

Stigende genanvendelse - faldende forbrænding

Som det fremgår af årets grønne regnskab, så er de mængder der går til genanvendelse støt stigende - mens andelen af affald til forbrænding falder.

Den samlede mængde affald har været lidt stigende de sidste par år. Hver borger producerede i 2018 godt 700 kg affald - svarende til 60 kg om måneden - eller 2 kg om dagen. Sammenlignet med øvrige kommuner på Vestegnen ligger Albertslund i den lavere ende, hvad affaldsmængder pr. indbygger angår.Genanvendelsen stadig stigende

Den samlede genanvendelsesprocent steg i 2018 til 58,1 %, og er dermed steget med 15 % point over de sidste fire år. Hver borger sorterede i gennemsnit godt 400 kg affald fra til genanvendelse - svarende til 34 kg om måneden.


Genanvendelse beregnet med Miljøstyrelsens metode:

Det er pålagt kommunerne i DK at sikre, at 50% af det daglige husholdningsaffald bliver genanvendt i år 2022. Hver kommune måles derfor årligt på sin såkaldte "genanvendelsesprocent". Der er ikke krav om at den enkelte kommune skal op på 50 %, men at alle kommuner som et samlet hele skal op på denne målsætning.


En øget genanvendelsesprocent

Genanvendelsesprocenten målt efter Miljøstyrelsens metode er i 2018 i Albertslund oppe på 41 % og er således steget 10 % point på 3 år.

Dette skyldes affaldsordningerne fra 2016, som bevirker, at der nu sorteres mere madaffald, plast og pap fra til genanvendelse. Også mængderne af indsamlet glas til genanvendelse er steget - selv om det vurderes, at denne stigning ikke nødvendigvis skyldes de nye affaldsordninger. Samtidig er det værd at bemærke, at mængderne af dagrenovation er faldet med over 30 %. Vi får dog mindre og mindre papir ind til genanvendelse, hvilket skyldes, at der omdeles færre og færre reklamer, aviser mv.

Selv om genanvendelsen har fået et stort løft, når vi ikke at nå i mål med at opfylde kommunens egen målsætning om en genanvendelsesprocent på 50 % i 2018. Sammenlignet med de øvrige kommuner på Vestegnen er vi dog særdeles godt med. De Vestegnskommuner, som har en højere genanvendelsesprocent end Albertslund, er bedre til at få sorteret træ fra til genanvendelse.Usikkerheder forbundet med affaldsdata

Der er udfordringer med at få helt præcise tal for affald. De forskellige affaldsfraktioner transporteres forskellige steder alt efter, hvordan det skal behandles. Den samlede opgørelse i det grønne regnskab bygger derfor på tal indberettet af mange forskellige aktører. Der er også et element af skøn involveret, specielt i forhold til hvordan storskrald til sortering i sidste ende behandles og bortskaffes.