Hvor løber vandet hen

I 2018 blev der afledt ca. 2.226.945 m3 spildevand. Albertslunds borgere og virksomheder har afledt 1.402.700 m3 spildevand. De resterende spildevandsmængder stammer fra regn og drænvand, der er trængt ind gennem kloakledninger i spildevandssystemet. Det såkaldte uvedkommende vand. 

Mere uvedkommende vand de sidste tre år

Mængden af uvedkommende vand fra Albertslund er steget markant de seneste år: Mere regnvand siver ind i vores spildevandssystem pga. utætheder, fejlkoblinger mm.  

Faldet i 2018 skal primært tilskrives den meget tørre sommerperiode.

I kommunens spildevandsplan fra 2016 er der mål om at reducere mængden af uvedkommende vand med 10% inden 2020. 

At få reduceret mængden af uvedkommende vand er forbundet med store driftsøkonomiske besparelser. Biofos står overfor at skulle udvide kapaciteten af renseanlæggene. Hvis det er muligt at reducere mængden af uvedkommende vand og dermed de samlede spildevandsmængder, som skal håndteres på renseanlæggene, vil det også være muligt at begrænse investeringerne til udbygning af renseanlæggenes kapacitet.

I et samarbejde med Biofos og HOFOR gennemfører Albertslund Kommune i 2018 et pilotprojekt med det formål at få erfaring med hvordan vi bedst muligt (smartest /økonomisk / effektivt ) finder frem til utætheder og fejlkoblinger i regn- og spildevandssystemet,  og hvordan vi forebygger og overvåger for uvedkommende vand fremadrettet. Pilotprojektet gennemføres i et afgrænset område af det boringsnære beskyttelsesområde til Vridsløselille Vandværk. Projektet vil indebære bl.a. opsætning af målere på regn-og spildevandsledninger samt TV inspektion af hoved- og stikledninger i området. I 2018 startede en undersøgelse for uvedkommende vand i Værkstedskvarteret.


 

Du betaler for det vand du afleder
Bidragspligtigt spildevand opgøres efter hvor meget vand, der er solgt til borgerenes husstande og virksomhederne. Virksomheder, der anvender vand i deres produkter eller produktion, skal kun betale for det vand de afleder til spildevandssystemet. Der kan derfor være forskel i mængden af vand, der er solgt til virksomhederne og mængden af vand der ledes til spildevandssystemet.

Meget regn belaster renseanlægget
Renseprocessen på rensningsanlægget BIOFOS Avedøre I/S forringes væsentligt, når anlægget belastet med regn- og drænvand i de meget våde perioder. Dette fører til en øget forurening af Køge Bugt.

Langsomt uvedkommende vand
Regn- og drænvand, der typisk kommer efter våde perioder eller når grundvandsstanden er høj, siver langsomt gennem utætheder i kloakledningerne.

Hurtigt uvedkommende vand
Fejltilslutninger af regnvandsledninger til spildevandssystemet eller meget utætte spildevandsledninger giver anledning til, at regnvand utilsigtet havner i spildevandssystemet.