Hvor kommer vandet fra


Vi får det meste af vores drikkevand fra Lejre og Thorsbro
Størstedelen af byens borgere i Albertslund forsynes med drikkevand fra det fælles kommunale selskab HOFOR. Vridsløselille Vandværk har været i fuld drift i 2018, og der en indvundet 399.400 m3 drikkevand herfra. Det betyder, at der i 2018 igen har været lokal indvinding af vand i Albertslund Kommune i modsætning til 2017, hvor vandværket var ude af drift og al vand fra HOFOR blev importeret fra regionale vandværker. Derudover har vi importeret 1.003.300 m3 drikkevand fra HOFORs kildepladser i Lejre og Thorsbro. Samlet set har HOFOR leveret 1.402.700 m3 drikkevand i 2018.


Herstedøster Vandværk leverer vand til Herstedøster landsby
Herstedøster landsby har omkring 145 forbrugere, som alle forsynes med drikkevand fra det private vandværk Herstedøster Vandværk. I 2018 leverede vandværket samlet 13.330 m3drikkevand til byens beboere. De 10.709 m3 blev indvundet på Herstedøster Vandværk, mens de resterende 2.621 m3drikkevand blev importeret fra HOFOR.


Indvinding af vand i Vestskoven
Der er 12 ejendomme i Vestskoven, der forsynes med drikkevand fra deres egne private boringer. Dette vandforbrug indgår ikke nedenstående opgørelse.

 


 

Reduktion af vandtab i ledningsnettet går den rigtige vej
Utætte drikkevandledninger giver et ledningstab, hvor vandet siver ud af vandledningerne pga. det tryk, der er i ledningerne. Drikkevandsledningerne i Albertslund er umiddelbart i god stand. I 2010 var ledningstabet 9,3 %, men er faldet på grund af ledningsrenoveringer. I 2018 var ledningstabet x %.

Kommunen har et mål om at ledningstabet i 2020 skal være under 5 %. For at opnå dette mål, er det sammen med HOFOR besluttet, at investere mere i renovering af vandledningerne.

Men vandtabet skal være endnu mindre
HOFOR sektionerer deres ledningsnet i 7 sektioner i 2019. Det betyder, at ledningsnettet op deles i 7 lukkede kredsløb. Opdelingen i mindre sektioner gør det lettere at spore utætheder vha. trykmålinger, fordi trykket falder, når der siver vand ud at vandledningerne. Udstyret til at foretage disse trykmålinger opsættes i målebrønde i de enkelte sektioner. Indtil sektioneringen er udført, bruger HOFOR en teknik, hvor der lyttes på ledningsnettet, og via lyd identificeres det, hvor vandet siver ud. Udover at reducere vandtabet, gør sektioneringen det også muligt at reducere risikoen for spredning af en eventuel forurening ved at afspærre dele af ledningsnettet, da sektionerne enkeltvis kan frakobles vandforsyningsnettet.