Bustrafik

Antallet af buspassagerer falder igen
I 2018 er der igen registreret et fald i antallet af buspassgerer, denne gang på 4,8% i 2017 blev der registreret et fald på 4,7 % Antallet af buspassagerer i Albertslund har været faldende i siden 2012. I 2012 blev der registreret et gennemsnit på 5730 passagerer på en hverdag, i 2018 er dette tal faldet til 4804 passagerer, hvilket svarer til et fald på hele 16 % 

Der er ikke foretaget større ændringer på busruterne som kører i Albertslund Kommune. Ankomst- og afgangstider for S-tog er dog over tid blevet ændret, hvilket kan have medført at korrespondancen mellem bus og S-tog ikke er optimal. Det er en af de elementer som kommunen skal arbejde med for at skabe et bedre transporttilbud fremadrettet. 

En anden faktor som kan have medført et fald i antallet af buspassagerer kan være det omfattende anlægsarbejde som er blevet udført nord for Albertslund Station. Arbejdet har bestået i at etablere mere cykelparkering, øge trygheden i området gennem mere belysning, omlægge stationsforpladsen og etableringen af en elevator. Arbejdet har været til gene for buspassagererne, men med en øget tilgængelighed på den ny forplads og en bedre mulighed for passage mellem busholdepladsen og Albertslund Station er forholdene for bus- og S-togs-passagererne i Albertslund blevet markant forbedret. 

Målet er at flere skal benytte kollektiv transport og derfor er det vigtigt at understøtte bustransporten, hvilket kan ske gennem forskellige typer af tiltag, så som mere kommunikation om hvad den kollektive transport kan tilbyde, bedre mulighed for at kombinere rejser med cykel, bus og tog og prioritere bussen i trafikken gennem intelligente trafikløsninger.

I 2017 oprettede Albertslund Kommune to nye centrale stoppesteder på Albertslundvej som gav adgang med bus til og fra den sydlige del af Albertslund Centrum og Sundhedshuset. 

Der arbejdes på bedre fremkommelighed
En effektiv busdrift er et afgørende element for at undgå at buspassagererne flytter over til mindre grønne transportmidler. Kommunen arbejder derfor på at forbedre tilgængeligheden og fremkommeligheden for buspassagerer. Det oplevede serviceniveau er dermed en vigtig parameter, da det er med til at afgøre om kommunen kan realisere sin målsætning.

Målet er, at gøre det endnu mere attraktivt at benytte busserne i Albertslund Kommune, således at der for fremtiden er flere der benytter busserne i deres hverdag, også i kombination med andre transportmidler som fx bus og S-tog.

Letbane i Ring 3
Anlægsarbejderne i forbindelse med etableringen af Letbanen i Ring 3 er så småt begyndt i form af ledningsomlægninger. Anlægsarbejdet kan medføre forsinkelser på busdriften og derfor arbejdes der intensivt på at sikre en effektiv drift under etableringsfasen, anlægsarbejdet kan dog medføre et yderlige fald i antallet af buspassagerer. Når Letbanen efter planen er etableret i 2025 er forventningen dog, at den kollektive transportmulighed i Hovedstadsregionen er blevet markant mere attraktiv at benytte.


Erfaringer fra andre kommuner 

En del kommuner i Movias område har de senere år gennemført en indsats for at optimere bustrafikken. Den generelle erfaring er, at de kommuner, der yder en sådan strategisk indsats, opnår et højere passagertal.