Pesticid forbrug

Albertslund Kommune anvender ikke pesticider i naturplejen. Derfor har afsnittet fokus på borgernes og erhvervs anvendelse af pesticider.

Pesticider i haverne
Beskyttelsen mod pesticider har været en vigtig indsats i 2018. Kommunen selv bruger ingen pesticider. Både borgere og virksomheder i Albertslund frarådes at bruge pesticider til ukrudtsbekæmpelse. På Grøn Dag i maj blev gennemført en kampagne, der efterfølgende blev omtalt i Albertslundposten den 6. juni 2018 - ”Borgere bruger håndkraft og haveredskaber mod ukrudt i haven”. Virksomhederne blev i Miljø & Erhverv nr. 3, kommunens miljøavis, ligeledes opfordret til at stoppe brugen af pesticider til ukrudtsbekæmpelse ”Lugejern er hot - sprøjtegift er not

Albertslund Kommune vil gerne kende og følge forbruget af pesticider i kommunen. En opgave, der har vist sig ikke at være helt så lige til.

I 2006 blev 1000 borgere spurgt, om de har anvendt pesticider i 2005. Undersøgelsen viste at 13% af de adspurgte Albertslund borgere har anvendt pesticider.

Banedanmark oplyser at de i 2017 i Albertslund har brugt fire liter fra deres sprøjtetog og en liter i arbejdet med bekæmpelse af bjørneklo. Bo Vest oplyser at syv af deres boligforeninger sprøjter 1 – 4 gange årligt med Roundup og lign. Mængden kendes ikke.  Bauhaus Glostrup og Jem og Fix Brøndbyvester har ikke ønsket at bidrage med data om salget af pesticider. Stark Glostrup og Harald Nyborg Glostrup oplyser at de ikke længere sælger pesticider.

Vandprøver fra regnvandsbassiner
I 2018 blev der foretaget pesticidscreening på vandprøver udtaget på udvalgte regnvandsbassiner.

Fem regnvandsbassiner blev udvalgt i områder, hvor der er tilledning af regnvand fra mange villahaver. Hypotesen var, at hvis der anvendes pesticider, så forventes de at kunne spores i disse bassiner. Vandprøver blev udtaget før og efter sæson for ukrudtsbekæmpelse og i forlængelse af regnvejr. Det skal dog bemærkes, at sommeren 2018 var meget tør. De udtagne vandprøver blev efterfølgende screenet for ca. 300 forskellige pesticider. For samtlige prøver og samtlige pesticider er resultatet under detektionsgrænsen. Dette er en indikation på, at koncentrationen af pesticider i regnvandsbassinerne er meget lav, og at de ikke belastes af pesticidforurening, hvilket er positivt.

Pesticider i drikkevandet
På landsplan ser vi at der på et stigende antal vandværker er registreret forhøjet niveau af pesticider i vandet.  Og vi ser at nye stoffer dukker op. Denne sommer er der i drikkevandet flere steder fundet uventede høje koncentrationer af et nyt pesticid Dimethylsulfamid (DMS), der  stammer fra to forskellige aktivstoffer, der har været anvendt i Danmark siden midt 1950’erne både på planteskoler, industri, landbrug og maskinstationer og i malinger til træbeskyttelse.  Dimethylsulfamid er det tredje stof inden for et år, der bliver tilføjet det obligatoriske prøvetagningsprogram, efter overraskende fund i grundvandsovervågningen og drikkevandsboringer.

Tidligere tiders brug af pesticider kan også spores i grundvandet i Albertslund. I en boring ved Vridsløselille Vandværk blev der i 2017 fundet dichlorprop og 2,6-DCPP.  Det er to stoffer som i dag kun er tilladt i plænerensemidler, men som var tidligere nogle af de mest anvendte pesticider i landbruget. Vridsløselille Vandværk har på grund af den forringede vandkvalitet lukket en indvindingsboring og etableret to nye.  I juni måned blev der også på Vridsløselille Vandværk fundet  DMS, men heldigvis i koncentrationer væsentligt under grænseværdien for drikkevand.

Det er afgørende vigtigt at overholde grænseværdierne. Et for højt indhold af pesticider i kroppen kan være hormonforstyrrende og bl.a. hæmme børns fysiske og mentale udvikling. Der er også påvist en sammenhæng mellem bestemte kræftformer og for mange pesticider i kroppen.

I indsatsplan for grundvandsbeskyttelse indgår kampagner om "alternativer til sprøjtemidler"


Det nationale pesticidforbrug opgjort for perioden 2007 - 2017 af Miljøstyrelsen. Data for 2018 foreligger ikke endnu.

Det bemærkes, at især mængden af mosmidler er gået stærkt ned inden for de seneste år. Frem til og med 2011 udgjorde mosmidlerne en dominerende del af det samlede salg af midler til private. Mængden af ukrudtmidler er dog også faldet