Søer og vandløb

 

St. Vejleå - og fiskene i vandet!

Som opfølgning på undersøgelsen i 2015 af den fysiske og biologiske tilstand i åen blev der i efteråret 2016 foretaget en undersøgelse af, hvordan det får med fiskebestanden. Er der flere fisk og har de bredt sig i vandløbet, så er det et meget godt fingerpeg om, at forholdene er ved at ændres til det bedre.  Resulatet af undersøgelsen er, at St. Vejleå er et ørredvandløb. Der er en levedygtig bestand af bækørred - og 10 andre fiskearter! Fiskene er små, men de er der. Ellers er den korte udgave af konklusionen, at åen har et potentiale for at blive en endnu bedre biotop gennem fortsat skånsom vandløbspleje, stabilisering af forholdene med vand året igennem og begrænsning af næringsstoffer. 

Desværre har det heller ikke i 2018 været muligt for skoleklasserne under vejledning af den lokal sportsfiskerforening at lægge gydegrus og skjulesten ud til fiskene.

Padder og naturtilstand i søer og vandhuller

I 2018 er der ligesom i 2016 ikke foretaget undersøgelse af frøer og padder, men der er ikke umiddelbart grund til at tro, at resultaterne fra 2015 skulle være forringet - når nu eventuelle konsekvenser af den langvarige tørke endnu ikke er kendt!

I Kongsholmparken kunne det i 2017 konstateres, hvordan 'naturen' har taget de nye småsøer til sig: Vandplanter som f.eks. Almindelig Vandranunkel og Kransnålalger har indfundet sig og i den fugtige bredzone er der kommet arter som Krybende Potentil, Brudelys og flere arter af siv. 2018 vil vise om også insekter, frøer og andre arter knyttet til våde biotoper vil indvinde sig - forhåbningerne er ihvertfald store!

I figuren på siden Natur i Albertslund kan udviklingen fra 2007 og frem ses. Figuren viser også vurdering af naturtilstanden i og ved søerne. Nogle søer er vurderet i bedre tilstand og en del i ringere, hvilket især skyldes tilgroning. 

Klimasikring og naturforvaltning
I Kongsholmparken blev klimasikrings- og naturgenopretningprojektet med våde enge og flere nye småsøer færdigt, og - som beskrevet ovenfor - har 'naturen' allerede indfundet sig. 2018 gav ikke som håbet grund til at tro, at for eksempel frøer skulle finde vej til de nye biotoper. Selv i den meget tørre periode stod der temmeligt meget vand i området. Årsagen er primært, at grundvandet står højere end tidligere, og derfor har store dele af det inddæmmede område været en sø - og ikke adskilte regnvandsbassiner og paddesøer. På grund af vandet, har stien gennem området ikke kunnet benyttes - og ingen afdelene var jo meningen!

Det bliver vådere!

Flere steder i Kongsholmparken og i Egelundsparken er der blevet mærkbart og synligt vådere. I Kongsholmparken er en lukket vandboring sandsynligvis årsag til lejlighedsvise oversvømmelser og strømmende vand på parkens stier, mens det i Egelundsparken formentlig er stigende grundvand, som gør at større og større områder ikke kan høstes af Dyregården, og at andre planter indfinder sig. I den sydlige del af parken er det tæt på tidligere kilder, at landskabet ændrer karakter og byder på nye livsbetingelser - nogle arter flytter sig og andre kommer til, når forholdene ændrer sig på den måde.

Vandhandleplanen er udløbet
Vandhandleplan 2010-2015 er udløbet, men der arbejdes i naturplejen fortsat efter de indsatser, som er beskrevet og som fortsætter eller endnu ikke er gennemført. Det er blandt andet en ændret vandløbsvedligeholdelse, der skal sikre anderledes strømforhold og flere forskellige levesteder til forskellige af vandløbets dyrearter. Arbejdet med en fortælling om Natur og miljøforhold i vandløb i Albertslund, som blev påbegyndt i 2017 er i 2018 sat på pause og i stedet er kommet overvejelser om en revideret Naturplan 2020.

Fiskebestanden i Tueholmsøen og Vallensbæk Sø
Et program for en målrettet fiskepleje tilrettelægges på grundlag af undersøgelsen i 2014 i samarbejde med Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (fire lokale sportsfiskerforeninger) og tre nabokommuner. Undersøgelsen viste markant overvægt af ’fredfisk’ som skaller, suder og aborrer og kun et fåtal rovfisk, primært gedder, og dermed er søerne ikke i balance. Søerne er regnvandsbassiner, og andre forhold har derfor også indflydelse på den økologiske tilstand.

Arbejdet med programmet har også i 2018 måttet vige for andre aktiviteter og manglende mulighed for den frivillige indsats.

I Vallensbæk Sø var der i sommermånederne er voldsom opvækst af Vandpest for første gang i godt 10 år.