Borgernes og institutionernes affaldsproduktion

Affaldsmængderne er stabile
I 2017 var den samlede mængde affald på niveau med de foregående år. Hver borger genererede i 2017 knap 680 kg affald svarende til 57 kg om måneden. De samlede affaldsmængder har ligget på et stabil niveau over en årrække men sammenlignet med øvrige kommuner på Vestegnen ligger Albertslund dog i den lavere ende.


Mere og mere genanvendes

Den samlede genanvendelsesprocent steg i 2017 til 58 %, og er dermed steget med 15 % point over de sidste tre år. Hver borger sorterede i gennemsnit knap 400 kg affald fra til genanvendelse - svarende til 32 kg om måneden.

Genanvendelsen af det daglige husholdningsaffald er steget til 38 % og er således også steget 15 % point på 3 år.

Genanvendelse beregnet med Miljøstyrelsens metode:

Mere madaffald, plast og pap og træ til genanvendelse

De øgede genanvendelsesprocenter kan blandt andet tilskrives, at der med de nye affaldsordninger sorteres mere og mere madaffald, plast og pap fra til genanvendelse. Også mængderne af glas er steget. Samtidig er det værd at bemærke af mængderne af dagrenovation er faldet med over 30 % og mængderne af bygge og anlægsaffald indleveret på genbrugsstationen er steget med 20%.

De nye affaldsordninger, som først blev opstartet i sidste halvdel af 2016 har givet genanvendelsen et stort løft. Men det er for tidligt at sige om vi når i mål med at opfylde kommunens målsætning om 50 % genanvendlese i 2018Usikkerheder forbundet med affaldsdata
Der er udfordringer med at få helt præcise tal for affald. De forskellige affaldsfraktioner transporteres forskellige steder alt efter, hvordan det skal behandles. Den samlede opgørelse i det grønne regnskab bygger derfor på tal indberettet af mange forskellige aktører. Der er også et element af skøn involveret, specielt i forhold til hvordan storskrald til sortering i sidste ende behandles og bortskaffes.