Borgernes og institutionernes affaldsproduktion

Affaldsmængderne er stabile
I 2016 var den samlede mængde affald på niveau med 2015. Hver borger genererede i 2016 godt 650 kg affald svarende til 55 kg om måneden. De samlede affaldsmængder har ligget på et stabil niveau over en årrække men sammenlignet med øvrige kommuner på Vestegnen ligger Albertslund dog i den lavere ende.


Mere og mere genanvendes

Den overordnede genanvendelsesprocent steg i 2016 til 53,1 %, og er dermed steget med 10 % point over de sidste to år. Hver borger sorterede i gennemsnit 350 kg affald fra til genanvendelse - svarende til 29 kg om måneden.

Genanvendelsen af det daglige husholdningsaffald er steget til 32 % og er således også steget 10 % point på 2 år.

Genanvendelse beregnet med Miljøstyrelsens metode:

Mere madaffald, plast og pap og træ til genanvendelse

De øgede genanvendelsesprocenter kan blandt andet tilskrives, at der med de nye affaldsordninger sorteres mere og mere madaffald, plast og pap fra til genanvendelse. Også mængderne af glas og papir er steget. Samtidig er det værd at bemærke af mængderne af dagrenovation er faldet med over 10 % og mængderne af bygge og anlægsaffald indleveret på genbrugsstationen er steget med 25%.

De nye affaldsordninger, som først blev opstartet i sidste halvdel af 2016 vil sammen med et øget fokus på genanvendelse af stort og småt brændbart give genanvendelsen et stort løft - og det forventes, at vi når i mål med at opfylde kommunens målsætning om 50 % genanvendlese i 2018


På genbrugsstationen har fraktionen træ siden 2012 erstattet fraktionen stort brændbart og flyttet en stor mængde fra forbrænding til genanvendelse.

Usikkerheder forbundet med affaldsdata
Der er udfordringer med at få præcise tal for produktionen af affald. De forskellige affaldsfraktioner afhentes af forskellige firmaer, og transporteres forskellige steder alt efter, hvordan det skal behandles. Den samlede opgørelse i det grønne regnskab bygger derfor på tal indberettet af mange forskellige aktører. Der er også et element af skøn involveret, specielt i forhold til hvordan affaldet behandles og bortskaffes.