Hvor løber vandet hen


I 2015 blev der afledt ca. 2.400.000 m3 spildevand. Albertslunds borgere og virksomheder har i runde tal afledt  1.260.000 m3 spildevand. De resterende spildevandsmængder stammer fra regn og drænvand, der er trængt ind gennem kloakledninger i spildevandssystemet. Det såkaldte uvedkommende vand. 

Mere uvedkommende vand de sidste to år

Mængden af uvedkommende vand fra Albertslund er steget markant de seneste to år: Mere regnvand siver ind i vores spildevandssystem pga. utætheder, fejlkoblinger mm. I 2015:1,1 mio m3 , i 2016: 1,0 mio m3 . Niveauet i 2012-2014 var nede på omkring 670 m3. 

Biofos Avedøre har målt på den samlede mængde uvedkommende vand, der kommer til renseanlægget: Ligesom i Albertslund er der tale om et svingende niveau: I perioden 2010 er der udsving fra lavest målt 7,2 mio m3 (2013) til højest mål 13,2 mio m3 (2011). I  2016 ses ligesom i Albertslund et fald hvor den samlede mængde er på 9,2 mio m3, i 2015 var den på 11,9 mio m3. Ikke underligt da der er sammenhæng mellem nedbør og mængden af uvedkommende vand.

Der er siden 2006 ikke gjort en systematisk indsats for at gøre noget ved problemet med det indtrængende vand.

Skelnen mellem langsomt og hurtigt uvedkommende vand har vi valgt at se bort fra i 2016 – da vi ikke bruger disse opgørelser til noget. Heller ikke renseanlægget laver den opgørelse. 

I den nye spildevandsplan er der et mål om, at vi skal reducere mængden af uvedkommende vand med 10% inden 2020. Vi forventer derfor i år at komme med en detailplan for hvordan vi griber det an. Vi skal finde nye sparringspartnere på området, da BIOFOS har valgt at nedlægge rejseholdet primo 2017.


 

Du betaler for det vand du afleder
Bidragspligtigt spildevand opgøres efter hvor meget vand, der er solgt til borgerenes husstande og virksomhederne. Virksomheder, der anvender vand i deres produkter eller produktion, skal kun betale for det vand de afleder til spildevandssystemet. Der kan derfor være forskel i mængden af vand, der er solgt til virksomhederne og mængden af vand der ledes til spildevandssystemet.

Meget regn belaster renseanlægget
Renseprocessen på rensningsanlægget BIOFOS Avedøre I/S forringes væsentligt, når anlægget belastet med regn- og drænvand i de meget våde perioder. Dette fører til en øget forurening af Køge Bugt.

Langsomt uvedkommende vand
Regn- og drænvand, der typisk kommer efter våde perioder eller når grundvandsstanden er høj, siver langsomt gennem utætheder i kloakledningerne.

Hurtigt uvedkommende vand
Fejltilslutninger af regnvandsledninger til spildevandssystemet eller meget utætte spildevandsledninger giver anledning til, at regnvand utilsigtet havner i spildevandssystemet.