CO2 fra transport

 

Kommunens mål for udledning af CO2 er ikke nået  
Kommunen har en målsætning om, at udledningen fra transportsektoren maksimalt må være 57.000 tons CO2 pr. år inden udgangen af 2015. Den samlede udledning fra transportsektoren udgjorde i 2015 lige under 60.000 tons CO2. Dette betyder altså, at kommunens mål for 2015 ikke er nået. 

CO2 udledningerne fra transport er faldet med over 4.000 tons i 2015 i forhold til 2014. Forklaringen kan være, at der er anvendt mere detaljerede udregninger, således at der tages hensyn til hvilken vejtype trafikken har foregået på.  

Mere trafik i kommunen 
I 2015 blev der i alt kørt ca. 256 mio. km. Dette er en stigning på ca. 4 % i forhold til 2014, hvor der blev kørt ca. 246 mio. km. Stigningen skyldes især øget trafik på motorring 4, samt mertrafik som følge af åbningen af anden etape af Frederikssundsmotorvejen i juli 2015. 

CO2 udledningen fra vejtrafikken alene udgør 66 % af den samlede udledning. Derfor kan der være store besparelser at hente, hvis kommunens målsætning om, at mindst 50 % af biltransporten baseres på alternative drivmidler kan imødekommes. Trafikken af både varebiler, lastbiler, busser og især personbiler er steget, hvilket sandsynligvis skyldes, at udvidelsen af motorering 4 fra to til tre spor er gennemført. 

Mere CO2 fra togtrafik
CO2 udledningen fra tog, som dog udgør en mindre del, er på kort sigt steget med 4,7 %. På langt sigt er udledningen fra togtrafikken faldet, mere specifikt er udledningen faldet med 22,9 % fra 2.420 tons CO2 i 2006 til 1.866 tons CO2 i 2015. Antallet af tog, der passerer gennem kommunen er steget, så faldet i udledt CO2 skyldes grønnere elektricitet end tidligere. Flytransporten er stort set uændret.


 

Transporten udleder mest CO2 
Transportsektoren står samlet set næsten halvdelen af den samlede CO2 belastning i kommunen.

Personbiler står for størstedelen af CO2-udledningen fra transportsektoren med ca. 66 %. Lastbiler og varebiler står dog samlet for 17 % af udledningen fra transportsektoren.

Togtrafikken udgør ikke mere end ca. 5 % på trods af, at der kører mange tog igennem kommunen. Dette skyldes den korte sporlængde på kun tre km indenfor kommunegrænsen.