Bustrafik

 


Antallet af buspassagerer er stabiliseret

Passagertallet for 2016 er næsten identisk med samme tal for 2015 og der antydes derfor en stabilisering i antallet af passagerer. I perioden 2012-2015 var der et fald i antallet af buspassagerer svarende til 12% Årsagen til færre buspassagerer kan blandt andet være, at flere har en bil til rådighed, men også at der er flere der tager deres cykel med i S-togene. En anden faktor som kan have været medvirkende til faldet i buspassagerer kan være etableringen af en ny stationsforplads og cykelparkering ved Albertslund Station. Etableringen har været til gene for buspassagererne, men med en øget tilgængelighed på den ny forplads og en bedre mulighed for passage mellem busholdepladsen og Albertslund Station er forholdene for buspassagererne i Albertslund blevet markant forbedret. 

Målet er at flere skal benytte kollektiv transport og derfor er det vigtigt at understøtte bustransporten, hvilket kan ske gennem forskellige typer af tiltag, så som mere kommunikation om hvad den kollektive transport kan tilbyde, bedre mulighed for at kombinere rejser fx med cykel og bus og prioritere bussen i trafikken gennem intelligente trafikløsninger. 

Albertslund Kommune gør bussen mere attraktiv i 2017, hvilket sker gennem etablering af to nye centrale stoppesteder på Albertslundvej som skal give mulighed for bedre adgang til og fra Albertslund Centrum og Sundhedshuset. 


Ændringer i busdriften afspejles i passagertallet 

Kommunen gennemførte i 2010 en optimering af busdriften, og frem til 2012 gav det udslag i en stigning i antallet af passagerer.

I 2013 blev der foretaget flere ændringer på busdriften. Blandt andet blev et system implementeret til fremme af bussernes fremkommelighed, som reducerer rejsetiden på Fabriksparken og Vestskovvej, linje 153E blev nedlagt, og busterminalen blev flyttet fra syd til nord for s-togstationen.

Disse ændringer kan være medvirkende til et fald i 2013 i forhold til året før.

Pga. et vigende passagergrundlag blev linje 130 nedlagt i januar 2017, ruten er delvist blevet overtaget af linje 143. Effekten af tiltaget vil fremgår af Grønt regnskab for 2018. 
 

Der arbejdes på bedre fremkommelighed 

En effektiv busdrift er et afgørende element for at forhindre busbrugere i at søge mod andre alternative transportmidler. Kommunen arbejder derfor på at forbedre tilgængeligheden og fremkommeligheden for buspassagerer. Den oplevede serviceniveau er dermed en vigtig parameter, da denne er med til at afgøre om kommunen kan realisere sin målsætning.

Målet er, at gøre det endnu mere attraktivt at benytte busserne i Albertslund Kommune, således at der for fremtiden er flere der benytter busserne.


Erfaringer fra andre kommuner 

En del kommuner i Movias område har de senere år gennemført en indsats for at optimere bustrafikken. Den generelle erfaring er, at de kommuner, der yder en sådan strategisk indsats, opnår et højere passagertal.