Bustrafik

 Antallet af buspassagerer er faldende

I 2017 er der registreret 4,7% færre buspassagerer end i 2016. Antallet af buspassagerer i Albertslund har været faldende i siden 2012. Årsagen til færre buspassagerer kan blandt andet være, at flere har en bil til rådighed, men også at flere tager deres cykel med i S-togene og således benytter cyklen frem for bussen på den sidste del af rejsen. En anden faktor som gør sig gældende er en generel tendens som viser at færre pendlere i regionen benytter S-tog, benytter færre pendlere S-tog har færre behov for at kombinere bus og S-tog. En anden faktor som kan have været medvirkende til faldet i buspassagerer kan være det omfattende arbejde som er blevet udført nord for Albertslund Station. Arbejdet har bestået i at etablere mere cykelparkering, øge trygheden i området gennem mere belysning, omlægge stationsforpladsen og etableringen af en elevator. Arbejdet har været til gene for buspassagererne, men med en øget tilgængelighed på den ny forplads og en bedre mulighed for passage mellem busholdepladsen og Albertslund Station er forholdene for buspassagererne i Albertslund blevet markant forbedret. 

Målet er at flere skal benytte kollektiv transport og derfor er det vigtigt at understøtte bustransporten, hvilket kan ske gennem forskellige typer af tiltag, så som mere kommunikation om hvad den kollektive transport kan tilbyde, bedre mulighed for at kombinere rejser fx med cykel og bus og prioritere bussen i trafikken gennem intelligente trafikløsninger. 

Albertslund Kommune gør bussen mere attraktiv i 2017, hvilket sker gennem etablering af to nye centrale stoppesteder på Albertslundvej som skal give mulighed for bedre adgang til og fra Albertslund Centrum og Sundhedshuset. 

Der arbejdes på bedre fremkommelighed 

En effektiv busdrift er et afgørende element for at forhindre buspassagererne i at søge mod andre alternative transportmidler. Kommunen arbejder derfor på at forbedre tilgængeligheden og fremkommeligheden for buspassagerer. Den oplevede serviceniveau er dermed en vigtig parameter, da denne er med til at afgøre om kommunen kan realisere sin målsætning.

Målet er, at gøre det endnu mere attraktivt at benytte busserne i Albertslund Kommune, således at der for fremtiden er flere der benytter busserne.

Letbane i Ring 3

Etableringen af Letbanen i Ring 3, som efter planen påbegyndes i første halvår af 2018, kan medføre forsinkelser på busdriften. Der arbejdes intensivt på at sikre en god drift under etableringsfasen, men det forventes arbejdet forventes at medføre et yderlige fald i antallet af passagerer. Når Letbanen efter planen er etableret i 2023-24 er det dog forventningen, at den kollektive transport-mulighed i Hovedstadsregionen er blevet markant mere attraktiv at benytte. 


Erfaringer fra andre kommuner 

En del kommuner i Movias område har de senere år gennemført en indsats for at optimere bustrafikken. Den generelle erfaring er, at de kommuner, der yder en sådan strategisk indsats, opnår et højere passagertal.