Pesticid forbrug

Det danske salg af sprøjtemidler, der kan anvendes af ikke-professionelle brugere i private haver, er blevet opgjort årligt af Miljøstyrelsen siden 2007. Som det fremgår af nedenstående data er salget af sprøjtemidler til det private marked faldet. Salget i 2015 og 2016 på hhv. 20,8 og 20,1 tons aktivstoffer er den laveste mængde solgt til dette markedssegment siden 2007, hvor de årlige opgørelser af sprøjtemiddelsalget til private blev påbegyndt.

Tidligere spørgeskemaundersøgelser fortæller os lidt om forbruget i Albertslund.

I 2001 blev 500 borgere og virksomheder spurgt til deres anvendelse af pesticider. 5 % af de adspurgte private husejere benyttede pesticider, mens der blandt de adspurgte virksomheder og grundejerforeninger var 16 % og 13 % som bekræftede at de brugte pesticider. Hovedparten af forbruget er ukrudtsbekæmpelse med Round Up, som det mest udbredte middel.

I 2006 blev 1000 borgere spurgt om de har anvendt pesticider i 2005. Undersøgelsen viste at 13% af de adspurgte Albertslund borgere har anvendt pesticider.

Som supplement og alternativ til endnu en spørgeskemaundersøgelse vil vi i 2018 udtage prøver i fem af kommunens regnvandssøer og få foretaget pesticidscreeninger. Prøver udtages før, under og efter sprøjtesæson. Prøverne udtages i søer med tilledning af regnvand fra mange villahaver. Hvis der anvendes pesticider forventes de at kunne spores i regnvandssøerne. Resultat af undersøgelsen vil fremgå af næste års grønne regnskab. 

Kommunen selv bruger ingen pesticider. Banedanmark oplyser at de i 2017 i Albertslund har brugt fire liter fra deres sprøjtetog og en liter i arbejdet med bekæmpelse af bjørneklo. Bo Vest oplyser at syv af deres boligforeninger sprøjter 1 – 4 gange årligt med Roundup og lign. Mængden kendes ikke.  Bauhaus Glostrup og Jem og Fix Brøndbyvester har ikke ønsket at bidrage med data om salget af pesticider. Stark Glostrup og Harald Nyborg Glostrup oplyser at de ikke længere sælger pesticider.

I indsatsplan for grundvandsbeskyttelse indgår kampagner om "alternativer til sprøjtemidler"


Det nationale pesticidforbrug opgjort for perioden 2007 - 2016. Data for 2017 foreligger ikke endnu.

Det bemærkes, at især mængden af mosmidler er gået stærkt ned inden for de seneste år. Frem til og med 2011 udgjorde mosmidlerne en dominerende del af det samlede salg af midler til private. Mængden af ukrudtmidler er dog også faldet