Søer og vandløb

 

Skygge i Egelundsparken
Også i 2016 plantede Naturgruppen langs St. Vejleå i Egelundsparken skyggetræer. Der blev plantet Rød-El, som med tiden skal give skygge og afkøling på varme dage for åens dyreliv.

St. Vejleå - og fiskene i vandet!

Som opfølgning på undersøgelsen i 2015 af den fysiske og biologiske tilstand i åen blev der i efteråret 2016 foretaget en undersøgelse af, hvordan det får med fiskebestanden. Er der flere fisk og har de bredt sig i vandløbet, så er det et meget godt fingerpeg om, at forholdene er ved at ændres til det bedre.  Resulatet af undersøgelsen er, at St. Vejleå er et ørredvandløb. Der er en levedygtig bestand af bækørred - og 10 andre fiskearter! Fiskene er små, men de er der. Ellers er den korte udgave af konklusionen, at åen har et potentiale for at blive en endnu bedre biotop gennem fortsat skånsom vandløbspleje, stabilisering af forholdene med vand året igennem og begrænsning af næringsstoffer. 

I 2016 har det desværre ikke været muligt for skoleklasserne under vejledning af den lokal sportsfiskerforening at lægge gydegrus og skjulesten ud til fiskene.

Padder og naturtilstand i søer og vandhuller

Der er ikke i 2016 foretaget undersøgelse af frøer og padder, men der er ikke umiddelbart grund til at tro, at resultaterne fra 2015 skulle være forringet.

I figuren på siden Natur i Albertslund kan udviklingen fra 2007 og frem ses. Figuren viser også vurdering af naturtilstanden i og ved søerne. Nogle søer er vurderet i bedre tilstand og en del i ringere, hvilket især skyldes tilgroning. 

Klimasikring og naturforvaltning
I 2016 blev arbejdet med et klimasikrings- og naturgenopretningprojekt i Kongsholmparken færdigt. Vådområdet skal være med til at begrænse risikoen for oversvømmelser, ligesom det også forventes at betyde renere vand i St. Vejleå. Med projektet er der kommet en mere naturlig udformning af vandløbet fra Vandhaverne til St. Vejleå, to regnvandsbassiner og fire nyanlagte paddesøer - små og lavbundede vandhuller med gode muligheder for, at frøer og padder kan yngle. Med vandet og mere fugtig jordbund i det hele taget er der skabt mulighed for, at flere forskellige plantearter kan trives og for et mere varieret insektliv og dermed en større biodiversitet.

Arbejdet med at lade Harrestrup Mose i Vestskoven indgå i klimasikring af Harrestrup Ådal er kommet nærmere og forventes konkretiseret i løbet af 2017. I arbejdet vil selvfølgelig også indgå overvejelser om, hvordan naturindhold, biodiversitet og rekreative formål kan blive en del af klimasikringen.

Vandhandleplanen er udløbet
Vandhandleplan 2010-2015 er udløbet, men der arbejdes i naturplejen fortsat efter de indsatser, som er beskrevet og som fortsætter eller endnu ikke er gennemført. Det er blandt andet en ændret vandløbsvedligeholdelse, der skal sikre anderledes strømforhold og flere forskellige levesteder til forskellige af vandløbets dyrearter. I 2017 samles en oversigt over status og nye planlagte indsatser i en form for fortælling: Natur og miljøforhold i vandløb i Albertslund. Der er ikke krav om en ny handleplan, men det er altid en god idé at gøre status og kigge fremad.

Fiskebestanden i Tueholmsøen og Vallensbæk Sø
Et program for en målrettet fiskepleje tilrettelægges på grundlag af undersøgelsen i 2014 i samarbejde med Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (fire lokale sportsfiskerforeninger) og tre nabokommuner. Undersøgelsen viste markant overvægt af ’fredfisk’ som skaller, suder og aborrer og kun et fåtal rovfisk, primært gedder, og dermed er søerne ikke i balance. Søerne er regnvandsbassiner, og andre forhold har derfor også indflydelse på den økologiske tilstand.

Arbejdet med programmet har i 2016 måttet vige for andre aktiviteter, men forventes konkretiseret i 2017.