Grønne områder

 

"En del af "den grønne fingerplan"
I Albertslund ligger store dele af naturområderne i St. Vejleådalen, som er en del af de "grønne ringe" i Hovedstadsområdet. De grønne ringe er tænkt ind i Fingerplanen, og er med til at forbinde Hovedstadsområdets "grønne kiler".

Store dele af ådalen er græssletter, hvor græsset høstes 1-2 gange om året og anvendes til fodring af Dyregårdens dyr. I ådalens lavereliggende og dermed fugtigere arealer er der græsningsfolde, hvor dyregræsningen er en del af naturplejen. Enkelte steder er der skrånende og tørt, og dyregræsning indgår også her som en del af naturplejen.

Naturplan Danmark og Det Grønne Danmarkskort

I forbindelse med arbejdet med den kommende kommuneplan skal Albertslund også bidrage til Det Grønne Danmarkskort, hvor det kan aflæses, hvor i landet den værdifulde natur er, og ikke mindst hvordan den hænger sammen  - og hvor der er huller, mangler spredningskorridorer eller er spærringer. Arbejdet er igang og forventes færdigt efteråret 2017. I Fingerplanen er kilerne og navnlig de grønne ringe typisk udpeget som spredningskorridorer. I Albertslund og på Vestegnen i det hele taget er det imidlertid ikke vanskeligt at få øje på spærringer for arter, der ikke kan flyve! Et Danmarkskort er én ting. I en anden skala vil et Grønt Albertslundkort forventeligt vise sammenhængende natur, men formentlig også huller. Kortet vil også give mulighed for at udpege vigtige naturområder i den bebyggede del af kommunen og vil på den måde også kunne være et redskab til prioritering af naturplejeindsatsen i årene fremover.

Naturarkiv

Tanken om at gøre de mange rapporter og undersøgelsesresultater udarbejdet i årenes løb almindeligt tilgængelige er blevet mere konkret og forventes at blive en realitet i foråret 2017. På kommunens hjemmeside bliver det muligt at finde den viden om naturen i Albertslund, som er indsamlet af kommunen. På den måde er det ønsket at stille den til rådighed for skolernes undervisning, for foreningerne og for interesserede i al almindelighed, i stedet for at den ligger gemt på et støvet drev.