Natur i Albertslund

 

Små skridt i den rigtige retning
2017 er et år, hvor der selvfølgelig er sket rigtigt meget - alt det der bare sker derude, når foråret kommer med varme og lys og året igennem inklusive det meget våde efterår. Egentlige målinger og særlige aktiviteter har der imidlertid ikke været tale om. Derfor er det stadig beretningen fra 2016, som siger mest om naturtilstanden. I 2016 er der foretaget en vigtig måling på naturområdet. I efteråret blev der foretaget elektrofiskeri i St. Vejleå for at undersøge, om de senere års arbejde med gydebanker og naturpleje har haft en gavnlig effekt på fiskebestanden. Der var ikke tale om en gentagelse af undersøgelsen fra 2015 af den generelle naturtilstand, men en fokusering på fiskebestanden. Resultaterne var på flere måder opmuntrende, som der kan læses mere om under Søer og vandløb.

I naturforvaltningen fylder vandmiljøet ganske meget, da der generelt er en del at rette op på for at skabe bedre vilkår og et større naturindhold. Samtidig er der tale om beskyttet natur, hvor også de nærmeste omgivelser nyder beskyttelse, og hvor der er mulighed for, at mange forskellige arter kan trives - og søer og vandløb er, omend komplekse biotoper, forholdsvis enkle at undersøge og gøre op. De senere års undersøgelser viser fortsat små skridt i den rigtige retning.

Vi har arbejdet med at skabe betingelser for en rigere natur - og for at udbrede kendskabet til den
Målingerne giver grundlag for en mere målrettet naturpleje. Indsatsen for at pleje naturen og forbedre vilkårene for en rigere natur er fortsat, og interesseforeningerne, som udgør Naturgruppen, har igen i 2017 plantet skyggetræer langs åen. Dette arbejde er en vigtig del af de små skridt i den rigtige retning, ikke mindst på grund af den fortælling, der er indeholdt i at deltage, være aktiv og fortælle om det.

Med til kendskabet og interessen hører også indberetningerne til fugleognatur.dk, hvor alle kan indberette et spændende fund. Foråret 2018 er der registreret mere end 2.200 bekræftede artsfund i Albertslund - en stigning på 10% fra året før. Den stadigt øgede interesse for at indberette og dele hvad man har set i naturen, er tydelig i de rigtigt mange indberetninger, hvor der alene fra Vestskoven er mere end 5.200!

Biotopia - et nyt læringssted og demo-projekt.

I 2017 er der for alvor kommet gang i Biotopia - et projekt drevet af frivillige. Biotopia indeholder eksempler på, hvordan der kan skabes en større artsrigdom ved at vise, hvor lidt der faktisk skal til og hvor lidt plads der kræves for at skabe levesteder for en masse arter. Biotopia indeholder som det tydeligste en 'brændemur', hvor meterlange stamme stykker bygges op med hulrum, store sten og jordlag og tilbyder levested, føde og overvintring for mange arter. Biotopia udvides hele tiden, og viser, hvad og hvordan der kan plantes for bier og andre insekter, som er afhængige af pollen og nektar fra planter. Biotopia er tænkt som et læringssted for skoleklasser og er placeret i Birkelundsparken med stort set samme afstand ad stisystemet til alle folkeskoler for på den måde nemt at kunne indgå i undervisningen. I 2018-19 arbejdes der på, at der igen kommer vand i Svinepytten - regnvandsbassinet lige ved siden af - for på den måde at give mulighed for plante- og dyreliv med tilknytning til vand.

Albertslund er en skovkommune
Mere end halvdelen af kommunen er skov og grønne områder. Navnlig Vestskoven fylder, og det er også her at en meget stor del af søerne og vandhullerne med frøer og padder findes. I 2017 fyldte 'Skoven 50 år og blev efter ønske fra brugerne begavet med forslag om flere nye småsøer, som forhåbentlig kan blive til virkelighed i de kommende år. Naturstyrelsen udfører naturpleje blandt andet i form af græsning på store åbne områder.

Det grønne i byen
Vi har bogstavligt talt en grøn kommune med byparker, store rekreative områder i bebyggelserne og mange levende hegn langs veje og stier. Med andre ord er der også et stort ’naturindhold’ i den bebyggede del af kommunen.

En del af naturindholdet i den bebyggede del af kommunen skyldes, at regnvand afledes i separate ledninger, og gennemløber en række bassiner anlagt som søer i de grønne områder. Bassiner er på den måde en del af de rekreative områder, og byder på naturoplevelser med fugleliv, vandplanter, sumpplanter, orkidéer m.v..

Regnvandet løber til flere forskellige åer, hvor flere planlagte indsatser handler om at tilbageholde vand i søer eller vådområder. Dermed etablerer vi fortsat flere forskellige biotoper, mindsker risikoen for voldsomme oversvømmelser og opnår på sigt et renere miljø i vandløbene. Den gennemførte indsats i Kongsholmparken og nye planlagte indsatser kan der læses mere om under Søer og vandløb.


 

Udviklingen kan ses over tid
Når det handler om udvikling på naturområdet, og især når det handler om biodiversitet, er der tale om det lange seje træk. Forandringer vil ofte ikke kunne måles fra det ene år til et andet, når der er lavet et bestemt tiltag.

Graves der for eksempel ud til en ny sø til frøer og tudser, er det ikke givet, at frøerne og tudserne finder søen med det samme. Nogle planter og vanddyr vil forholdsvis hurtigt indfinde sig, men der skal gå nogle år, før der bliver tale om en større variation.

Det vigtige er dog, at søen graves, så de rigtige betingelser er der. Ved at skabe mulighederne for flere forskellige plantearter, smådyr i vandet og vand i det hele taget som tillokkende for insekter, fugle og dyr, vil det med tiden gøre noget for en øget biodiversitet. Her kan du læse mere om, hvad Albertslund Kommune i 2016 har gjort for at forbedre betingelserne for mere og rigere natur.